Δημοτικό Συμβούλιο

Η Ανοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο

19 Δεκεμβρίου

Η Ανοιχτή Πόλη στηρίζει απρόσκοπτη λειτουργία του 9,84, αλλά κυρίως και πρωτίστως την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους

Τρίτη 19 Δεκέμβριος|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Κύριο||

Καταγγείλαμε τη στάση του Δημάρχου, ο οποίος θέλησε να χρησιμοποιήσει αυτή την οικονομική διένεξη και τα πρόσωπα που εκτίθενται εξ αιτίας αυτής της εκκρεμότητας για την οποία ευθύνεται η δική του δημοτική αρχή, προκειμένου να δημιουργήσει σενάρια συνομωσίας πίσω από την αιφνιδιαστική κίνηση της ΑΑΔΕ αλλά και την επικείμενη ρύθμιση των ραδιοφωνικών συχνοτήτων.
24 Νοεμβρίου

Τοποθέτηση για τον προϋπολογισμό 2018

Παρασκευή 24 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

13 Νοεμβρίου

Η τοποθέτηση του Ρήγα Αξελού, επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, για το Αποτεφρωτήριο

Δευτέρα 13 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο, Κύριο|Ετικέτες: |

Ο Ελαιώvας είvαι έvα κoμμάτι της Αθήvας απoλύτως παραμελημέvo και αυτό είvαι δεδoμέvo. Εvα κoμμάτι της Αθήvας τo oπoίo όσες φoρές πρoσπάθησαv ή έγιvε μία κίvηση αυτός o Ελαιώvας vα αλλάξει μoρφή, vα… vα… συvoδευόταv πάvτα από διάφoρα άλλα παρεπόμεvα. Από διάφoρες oυρές. Δηλαδή όταv ας πoύμε θυμάμαι στηv πρώτη μoυ θητεία η συζήτηση για τov Ελαιώvα vα γίvει […]

11 Νοεμβρίου

Τα θέματα που έθεσε η Ανοιχτή Πόλη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σάββατο 11 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Γεγονότα, Δημοτικό Συμβούλιο, Κύριο||

Η Ανοιχτή Πόλη ενημερώνει με ανακοίνωσή της για τα θέματα που έθεσε προ ημερήσιας διάταξης  στη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 9 Νοεμβρίου 2017
1 Αυγούστου

Προγραμματικές του ΔΑ με ΕΑΤΑ στη 17η συνεδρίαση 20 -07-2017

Τρίτη 1 Αύγουστος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

1 Αυγούστου

18η ημερήσια ΔΣ του Δήμου Αθηναίων 27 -07-2017

Τρίτη 1 Αύγουστος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

3 Ιουλίου

16η Συνεδρίαση ΔΣ του Δήμου Αθηναίων ,Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Δευτέρα 3 Ιούλιος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

24 Φεβρουαρίου

4η συνεδρίαση της 23/02/2017 ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 24 Φεβρουάριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

10 Φεβρουαρίου

3η Συνεδρίαση της 09/02/2017 του ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 10 Φεβρουάριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

23 Δεκεμβρίου

Ημερησία Επόμενης Μέρας 32ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 23 Δεκέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||