Δημοτικό Συμβούλιο

Η Ανοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο

13 Νοεμβρίου

Η τοποθέτηση του Ρήγα Αξελού, επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, για το Αποτεφρωτήριο

Δευτέρα 13 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο, Κύριο|Ετικέτες: |

Ο Ελαιώvας είvαι έvα κoμμάτι της Αθήvας απoλύτως παραμελημέvo και αυτό είvαι δεδoμέvo. Εvα κoμμάτι της Αθήvας τo oπoίo όσες φoρές πρoσπάθησαv ή έγιvε μία κίvηση αυτός o Ελαιώvας vα αλλάξει μoρφή, vα… vα… συvoδευόταv πάvτα από διάφoρα άλλα παρεπόμεvα. Από διάφoρες oυρές. Δηλαδή όταv ας πoύμε θυμάμαι στηv πρώτη μoυ θητεία η συζήτηση για τov Ελαιώvα vα γίvει […]

11 Νοεμβρίου

Τα θέματα που έθεσε η Ανοιχτή Πόλη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σάββατο 11 Νοέμβριος|Κατηγορίες: Γεγονότα, Δημοτικό Συμβούλιο, Κύριο||

Η Ανοιχτή Πόλη ενημερώνει με ανακοίνωσή της για τα θέματα που έθεσε προ ημερήσιας διάταξης  στη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 9 Νοεμβρίου 2017
1 Αυγούστου

Προγραμματικές του ΔΑ με ΕΑΤΑ στη 17η συνεδρίαση 20 -07-2017

Τρίτη 1 Αύγουστος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

1 Αυγούστου

18η ημερήσια ΔΣ του Δήμου Αθηναίων 27 -07-2017

Τρίτη 1 Αύγουστος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

3 Ιουλίου

16η Συνεδρίαση ΔΣ του Δήμου Αθηναίων ,Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Δευτέρα 3 Ιούλιος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

24 Φεβρουαρίου

4η συνεδρίαση της 23/02/2017 ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 24 Φεβρουάριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

10 Φεβρουαρίου

3η Συνεδρίαση της 09/02/2017 του ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 10 Φεβρουάριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

23 Δεκεμβρίου

Ημερησία Επόμενης Μέρας 32ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 23 Δεκέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

23 Δεκεμβρίου

Θέματα ημερήσιας διάταξης 32ης συνεδρίασης ΔΣ του Δήμου Αθηναίων

Παρασκευή 23 Δεκέμβριος|Κατηγορίες: Δημοτικό Συμβούλιο||

14 Δεκεμβρίου

Δήλωση της Ανοιχτής Πόλης για την υπόθεση της ΔΕΡΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθηνών)

Τετάρτη 14 Δεκέμβριος|Κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο|Ετικέτες: , , , , , , |

τα μέλη των διαπαραταξιακών συμβουλίων που δεν ανήκουν στην πλειοψηφία, ούτε προτείνουν θέματα, ούτε έχουν αποφασιστικό ρόλο στις ψηφοφορίες, έχουν συμβουλευτικό ρόλο.  Επομένως δεν θα μπορούσε να αποκομίσει σκοπίμως κανένα άμεσο ή έμμεσο όφελος, σε χρήμα ή σε είδος.