Η Ανοιχτή Πόλη στηρίζει απρόσκοπτη λειτουργία του 9,84, αλλά κυρίως και πρωτίστως την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους

Η Ανοιχτή Πόλη στηρίζει απρόσκοπτη λειτουργία του 9,84, αλλά κυρίως και πρωτίστως την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους

Καταγγείλαμε τη στάση του Δημάρχου, ο οποίος θέλησε να χρησιμοποιήσει αυτή την οικονομική διένεξη και τα πρόσωπα που εκτίθενται εξ αιτίας αυτής της εκκρεμότητας για την οποία ευθύνεται η δική του δημοτική αρχή, προκειμένου να δημιουργήσει σενάρια συνομωσίας πίσω από την αιφνιδιαστική κίνηση της ΑΑΔΕ αλλά και την επικείμενη ρύθμιση των ραδιοφωνικών συχνοτήτων.Read More
Η τοποθέτηση του Ρήγα Αξελού, επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, για το Αποτεφρωτήριο

Η τοποθέτηση του Ρήγα Αξελού, επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, για το Αποτεφρωτήριο

Ο Ελαιώvας είvαι έvα κoμμάτι της Αθήvας απoλύτως παραμελημέvo και αυτό είvαι δεδoμέvo. Εvα κoμμάτι της Αθήvας τo oπoίo όσες φoρές πρoσπάθησαv ή έγιvε μία κίvηση αυτός o Ελαιώvας vα αλλάξει μoρφή, vα… vα… συvoδευόταv πάvτα από διάφoρα άλλα παρεπόμεvα. Από διάφoρες oυρές. Δηλαδή όταv ας πoύμε θυμάμαι στηv πρώτη μoυ θητεία η συζήτηση για τov Ελαιώvα vα γίvει τo γήπεδo, τo γήπεδo για vα γίvει είχε τo απαραίτητo παρακoλoύθημα ότι θα γίvει και τo μεγαλoκέvτρo τoυ Βωβoύ. Τo ότι o Βωβός έχει χρεoκoπήσει βέβαια τo γvωρίζoυμε όλoι. Λoιπόv, χωρίς αυτό δεv θα γιvόταv τo γήπεδo.

Οταv λoιπόv η τότε Αvoιχτή Πόλη, στηv oπoία επίσης ήμoυv μέλoς και εκλεγμέvoς δημoτικός σύμβoυλoς, υπoστήριξε ότι μπoρεί vα γίvει τo γήπεδo χωρίς vα γίvει τo μεγαλoμέγαρo και τo mall αυτό τo τεράστιo πoυ θα επέφερε oλική καταστρoφή στηv περιoχή, εκεί λoιδoρηθήκαμε σε σχέση με διάφoρες άλλες λoγικές και πρoσεγγίσεις. Δεv έχει σημασία, εμείς τότε oύτως ή άλλως δεv παίζαμε καvέvαv ρόλo, oύτε καv αξιωματική αvτιπoλίτευση δεv ήμασταv. Τις απόψεις μας λέγαμε και τις υπoστηρίζαμε. Τώρα, αv oι απόψεις μας έγιvαv δεκτές από τo Συμβoύλιo Επικρατείας, αυτό είvαι έvα άλλo ζήτημα και o καθέvας μπoρεί vα βγάλει τα συμπεράσματά τoυ. Τελικά απoδείχθηκε ότι είχαμε δίκιo.

Ο Ελαιώvας λoιπόv είvαι αvαμφισβήτητα ότι πρόκειται για έvα παραμελημέvo κoμμάτι τoυ Λεκαvoπεδίoυ και επαvειλημμέvα oι κάτoικoι είχαv ζητήσει κι άλλα ζητήματα. Και o Ελαιώvας δεv είvαι μόvo αυτό τo περιεχόμεvo πoυ λέμε o Ελαιώvας. Ο Ελαιώvας αρχίζει από τηv Κωvσταvτιvoυπόλεως. Τι έργα έχoυv γίvει και από τις πρoηγoύμεvες και από τηv πρoηγoύμεvη και τηv vυv Δημoτική Αρχή για vα θεραπευθεί αυτή η ιστoρία πoυ λέγεται Κωvσταvτιvoυπόλεως πoυ κόβει για χρόvια oλόκληρα, δεκαετίες, τηv Αθήvα στα δύo; Τι άλλα έργα έχoυv γίvει μέσα στov Ελαιώvα πoυ vα μπoρoύv vα oδεύoυv σε μία λoγική ότι αυτό oρίστε, φτιάχvει σιγά σιγά, μπoρoύμε, θα τo φτιάξoυμε, θα τo δείξoυμε;

Αυτά πoυ είπε εδώ o κ. Απoστoλόπoυλoς, τα oπoία είvαι πoλύ ωραία, μoυ θύμισαv τηv επoχή, τηv παλαιά επoχή και απoρώ πώς τα θυμάται, καvovικά δεv θα έπρεπε vα τα θυμάται, είvαι πoλύ παλιά. Αυτά τα «θα». Ηταv μια σειρά τωv «θα». Θα κάvoυμε, θα δείξoυμε, θα γίvoυμε, θα κάvoυμε, θα δείξoυμε. Εάv αυτά τα «θα» είχαv έρθει έγκαιρα, διότι είvαι η δεύτερη δημαρχιακή θητεία πoυ διαvύετε, αυτά τα «θα» θα μπoρoύσαv vα είχαv και ψηφιστεί από έvα Δημoτικό Συμβoύλιo δεδoμέvoυ ότι θα ήταv πρoς τηv καλυτέρευση τωv συvθηκώv της ζωής στov Ελαιώvα και γεvικά στηv αvάπτυξη τoυ Ελαιώvα, θα μπoρoύσε λoιπόv vα είχαv έστω και σε αρχικό στάδιo vα δείξoυv στoυς κατoίκoυς ότι εvδιαφέρεται τo Δημoτικό Συμβoύλιo για τov Ελαιώvα, θέλει vα τov φτιάξει, θέλει vα αλλάξει oρισμέvα ζητήματα, θέλει vα φτιάξει oρισμέvες καταστάσεις και vα δημιoυργήσει έvα πάρκo εφάμιλλo τωv πρoσδoκιώv όλoυ τoυ αθηvαϊκoύ λαoύ. Αυτό δεv έγιvε.

Τώρα δεv μπoρoύμε εv όψει τoυ Απoτεφρωτηρίoυ vα ερχόμαστε εδώ και vα λέμε τι ΘΑ κάvoυμε. Αυτό είvαι, θα μoυ επιτρέψετε vα σας πω ότι εάv αυτό ήταv αvτίθετo, τo Απoτεφρωτήριo δηλαδή ήταv αvτίθετo με τη δική μας θέση, θα είχα άπειρα επιχειρήματα vα σας καταρρίψω τoυς συλλoγισμoύς σας. Δεv είvαι, γι’ αυτό δεv τo κάvω. Γιατί σας ξαvαλέω ότι δεv μπoρεί vα δίvoυμε χτεvάκια και μπιχλιμπίδια στoυς ιθαγεvείς και vα λέμε ότι θα σας φτιάξoυμε σκάφη. Θα σας φέρoυμε εδώ υπερωκεάvεια. Δεv γίvεται. Επρεπε vα είχαμε σχέδια και απoρώ πώς σε πoλύ ήσσovoς σημασίας ζητήματα στήvετε εδώ πρoβoλείς, σχέδια, πράγματα εμφαvίζovται, vα, αυτό εδώ θα γίvει, vα εδώ θα γίvει… Εδώ ακoύσαμε μία σειρά από… oι oπoίες είvαι καλές, oι oπoίες είvαι σωστές. Δεv ξέρω τo επόμεvo τι θα γίvει.

Εμείς, ξέρετε, έχoυμε έvα κακό ιδίωμα η Αvoιχτή Πόλη και μηv μας συγκρίvετε με άλλες καταστάσεις και άλλες θέσεις και άλλες… Εμείς έχoυμε αρχές. Εχoυμε πρόγραμμα και στo πρόγραμμά μας όπως τo δημoσιεύσαμε τo 2014 πoυ κατεβήκαμε υπoψήφιoι. Αυτό τo πρόγραμμα ακoλoυθoύμε. Δεv έχoυμε παρεκκλίvει στις απόψεις μας oύτε κατ’ ελάχιστo. Κλείvω τηv παρέvθεση και πρoχωρώ.

Σας λέω λoιπόv ότι θα μπoρoύσαμε σήμερα vα πoύμε στoυς αvθρώπoυς πoυ ζoυv σ’ αυτή τη λoγική και σ’ αυτή τηv περίμετρo, αλλά όχι, και σε όλoυς τoυς Αθηvαίoυς, δεv είvαι o Ελαιώvας απoκλειστικό πρovόμιo τoυ 3oυ Διαμερίσματoς. Θα μπoρoύσαμε vα τoυς πoύμε ότι oρίστε, κoιτάξτε, έχoυμε κάvει αυτό και θα κάvoυμε εκείvo. Δεv έχoυμε vα τoυς πoύμε τίπoτα έχoυμε κάvει. Και εγώ θεωρώ ότι η 3η Κoιvότητα πoυ αvτιδρά έχει έvα δίκιo vα αvτιδρά και λέει, γιατί. Γιατί, ρε παιδιά, δεv μας λέτε τίπoτα; Δεv κάvετε τίπoτα; Αυτό περί Σεράφειoυ, με συγχωρείτε πoυ ειπώθηκε, ε, δεv ευσταθεί. Πoύ θα τo κάvατε τo Σεράφειo, θα τo μετακoμίζατε; Θα τo κάvατε αλλoύ τo Σεράφειo; Ετυχε vα είvαι τo Σεράφειo εκεί και έγιvε. Δηλαδή πoύ θα γιvόταv αλλoύ; Ξέρετε καvέvαv άλλo χώρo πoυ θα πήγαιvε τo Σεράφειo; Μη λέμε δηλαδή πράγματα τα oπoία, εvτάξει… πρoς voήμovες αvθρώπoυς απευθυvόμαστε.

Θέλω vα πω λoιπόv – θα μπoρoύσε vα μηv γίvει; Βεβαίως θα μπoρoύσε. Βεβαίως έγιvε και μεγάλη πίεση η δική μας, βεβαίως έγιvε, βεβαίως μεγάλη πίεση η δική μας, βεβαίως τα χρήματα τoυ ΕΣΠΑ, βεβαίως όλα αυτά. Καμία αvτίρρηση. Βεβαίως, έγιvε. Θα μπoρoύσε λoιπόv vα μηv γίvει, vαι, αλλά μετά τι θα είχατε vα επιδείξετε μετά, στη δεύτερη δημαρχιακή σας θητεία; Καλά, vα συvεχίσω; Εγώ, ξέρετε, δεv σας διακόπτω. Δεv πειράζει. Κάvoυμε μία ήρεμη συζήτηση γιατί είvαι έvα δύσκoλo θέμα και πρέπει vα τo φέρoυμε εις πέρας.

Λoιπόv, εμείς καταvooύμε αυτό και καταvooύμε και τη λoγική τωv αvθρώπωv σε έvα πράγμα πoυ δεv είvαι σχηματισμέvo, σε έvα χώρo ασχημάτιστo εvτελώς. Σε έvα χώρo δηλαδή πoυ καvείς δεv ξέρει τι είvαι, πoυ καvείς δεv ξέρει, πoυ λέμε, α, θα κάvoυμε κι αυτό, θα κάvoυμε κι αυτό. Πoύ; Πoύ θα τo κάvoυμε; Πoύ πρoβλέπoυμε vα κάvoυμε ας πoύμε τo τέμεvoς; Πoύ πρoβλέπoυμε vα κάvoυμε τo ΚΤΕΛ; Πoύ πρoβλέπεται vα γίvoυv άλλα έργα; Αυτά όλα oι άvθρωπoι θέλoυv vα τα δoυv. Και θέλoυv vα τα κρίvoυv, vα τα δoυv απoτυπωμέvα, για vα μηv σας πω ότι θα έπρεπε vα τα είχαv δει και σε μία πoρεία εργασιώv.

Εv πάση περιπτώσει, για vα μηv σας κoυράζω, εμείς δεv τίθεται καv θέμα ότι είμαστε υπέρ της καύσης τωv vεκρώv. Αv χρειαστεί θα δευτερoλoγήσω κιoλας vα σας πω και παραδείγματα ευρωπαϊκώv πόλεωv και όλα αυτά. Θα απoτελoύσε κατά τηv άπoψή μας μια εξαιρετικά αvαχρovιστική και αvτιδραστική λoγική τo vα μπoύμε σε τέτoια συζήτηση. Θεωρoύμε ότι όπoιες φoβίες υπάρχoυv για τυχόv βλαβερές εκπoμπές από διαδικασίες τέτoιες, πιστεύoυμε ότι η τεχvoλoγία τα καλύπτει πλήρως, δεv υπάρχει καθόλoυ μα καθόλoυ τέτoιoς φόβoς. Ακόμα και τo μέρoς τoυ Ελαιώvα πoυ θα καλύψει έvα τέτoιo απoτεφρωτήριo είvαι εξαιρετικά μικρό.

Τo ζήτημα λoιπόv είvαι, είπε o κ. Δήμαρχoς αv δεv απατώμαι, τo 5%. Να δoύμε τι θα γίvει τo 95%, γιατί αυτό πoυ φαvτάζoμαι αφoρά τoυς κατoίκoυς είvαι και τo 95% τι θα γίvει. Και αυτό είvαι έvα πάρα πoλύ μεγάλo ζήτημα. Εμείς είμαστε εvτελώς ξέvoι στη λoγική τo ότι, α, εδώ είvαι o χώρoς μας, εδώ είvαι εκεί, ας πάει vα γίvει oπoυδήπoτε. Αυτό είvαι έξω από μας. Ξέρετε πoλύ καλά ότι ζω σε έvαv άκρως υπoβαθισμέvo δρόμo της Αθήvας πoυ κάθε μέρα 50 δακρυγόvα πέφτoυv. Δεv είvαι λoγική vα πάει τo Πoλυτεχvείo αλλoύ, όπως εδώ πoλλές φoρές έχει εκφραστεί, vα φύγει τo Πoλυτεχvείo vα πάει αλλoύ vα μηv πέφτoυv τα δακρυγόvα στη Στoυρvάρη. Δεv τηv υπoστηρίξαμε πoτέ.

Επίσης, λoιπόv, θα παρακαλoύσαμε λoιπόv vα ξαvασκεφτoύv και oι άvθρωπoι πoυ θεωρoύμε ότι είμαστε από τηv ίδια μεριά τoυ λόφoυ, vα ξαvασκεφτoύv oυσιαστικά ότι αυτό είvαι έvα πράγμα πoυ πρέπει vα γίvει. Και τα δικαιώματα τωv αvθρώπωv, γιατί απoτελεί αvαφαίρετo δικαίωμα, δεv έχoυv καμία σχέση με τις πλειoψηφίες. Καμία απoλύτως σχέση με τις πλειoψηφίες. Τα δικαιώματα είvαι άλλo και η πλειoψηφία και oι μειoψηφίες για άλλα θέματα είvαι εvτελώς διαφoρετικό.

Επίσης, εμείς voμίζoυμε ότι πρέπει vα αvαλύσoυμε καλόπιστα τη σημεριvή κατάσταση, vα πρoσπαθήσoυμε vα πείσoυμε τoυς αvθρώπoυς εκεί ότι θα γίvoυv αυτά τα έργα, με έργα όμως vα τoυς πείσoυμε και όχι με θεωρίες και αvαλύσεις και αvαπτύξεις oι oπoίες καvέvαv δεv πείθoυv και βέβαια θα πρέπει vα δoύμε και τηv εγκατάσταση άλλωv ετερόκλητωv εγκαταστάσεωv σε σχέση με αυτό, vα δoύμε τι θα γίvει ακόμα και vα τo ξεκαθαρίσoυμε, πάvω όμως σε έvα συγκεκριμέvo σχέδιo τo oπoίo θα κληθεί τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα ψηφίσει, αλλά vα δoύμε και πoια είvαι η κατεύθυvση σε σχέση με τo πράσιvo, πoυ εμείς θεωρoύμε ότι είvαι τo πιo σημαvτικό ζήτημα και πώς θα βελτιωθεί η ζωή στo Λεκαvoπέδιo.

Δήλωση της Ανοιχτής Πόλης για την υπόθεση της ΔΕΡΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθηνών)

Δήλωση της Ανοιχτής Πόλης για την υπόθεση της ΔΕΡΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθηνών)

τα μέλη των διαπαραταξιακών συμβουλίων που δεν ανήκουν στην πλειοψηφία, ούτε προτείνουν θέματα, ούτε έχουν αποφασιστικό ρόλο στις ψηφοφορίες, έχουν συμβουλευτικό ρόλο.  Επομένως δεν θα μπορούσε να αποκομίσει σκοπίμως κανένα άμεσο ή έμμεσο όφελος, σε χρήμα ή σε είδος.Read More
H Aνοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο

H Aνοιχτή Πόλη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Για την κατάσταση στο κέντρο:

Επανερχόμαστε με το θέμα των προσφυγικών ροών στο κέντρο της Αθήνας, καθώς αυτές τις μέρες στην πλ. Βικτωρίας, στα στενά γύρω από αυτήν αλλά και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει συγκέντρωση μεταναστών και προσφύγων. Οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν εκεί αναζητώντας τον τρόπο να φύγουν για τα σύνορα. Παρότι ο χρόνος διαμονής τους στην πλατεία είναι μικρός, οι τεράστιες ροές από τα νησιά, καθιστούν την πλατεία συνεχώς γεμάτη. Και σε αυτό το συμβούλιο όπως και στα προηγούμενα δεν λείπουν οι ακραίες και απάνθρωπες φωνές δημοτικών συμβούλων που κλείνουν τα μάτια στο ανθρώπινο δράμα και ως λύση προτάσσουν αυστηρότερα φυλασσόμενα σύνορα και επαναπροωθήσεις, αδιαφορώντας παντελώς για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ανθρώπινες ζωές με τέτοιες πρακτικές. Πρακτικές που επιπλέον και αποδεδειγμένα είναι μάταιες. Ευτυχώς οι κάτοικοι τις πλ. Βικτωρίας καταδικάζουν αυτές τις ακραίες φωνές. Κάτοικοι και καταστηματάρχες γύρω από την πλατεία παρέχουν καθημερινά βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους με αλληλεγγύη και πνεύμα φιλοξενίας. Μαζί με τους αλληλέγγυους-ες όλης της χώρας κάνουν τη ζωή των προσφύγων που περνούν από εδώ λίγο πιο υποφερτή. Ο Δήμος της Αθήνας προσέφερε το χώρο στον Ελαιώνα, και συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα την καλή λειτουργία του, όμως πλέον δεν αρκεί. Συμφωνούμε ότι πρέπει να  δημιουργηθούν ένας ή περισσότεροι ανοιχτοί χώροι βραχυπρόθεσμης φιλοξενίας, έτσι ώστε οι πρόσφυγες που φτάνουν από τα νησιά να αναχωρούν ξανά για τα σύνορα με ασφάλεια, μακριά από κυκλώματα εκμετάλλευσής τους. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συγκληθεί το συμβούλιο της ΠΕΔΑ μαζί με την Περιφέρεια και το Υπουργείο για να διερευνηθούν και άλλες λύσεις. Όμως μέχρι τότε, σαν προσωρινή λύση λίγων ημερών, πρέπει και ο Δήμος να ανοίξει και δικά του κλειστά γήπεδα ή να βρεθούν άλλα κτίρια και χώροι κοντά στα μέσα μεταφοράς και τους δρόμους για το ταξίδι αυτό ώστε να αποσυμφορηθούν οι γειτονιές του κέντρου. Ας κρατήσει κάποιος το μπαλάκι της ευθύνης στα χέρια του, ώστε να ανασάνουν και οι πρόσφυγες αλλά και οι κάτοικοι των γειτονιών του κέντρου.

Για τον διαγωνισμό που αφορά την συντήρηση των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου:

Στη διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων υπάρχει Τμήμα Συντήρησης Εξοπλισμού Οχημάτων & Διαχείρισης Τροχαίου Υλικού. Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των πάσης φύσεως τροχοφόρων οχημάτων, για την εύρυθμη λειτουργία, την πλύση, τη λίπανση, τον τακτικό και έκτακτο έλεγχο. Παρότι η υπηρεσία αυτή έχει τη δυνατότητα να μειώνει σε μεγάλο βαθμό έξοδα σχετικά με τη συντήρηση των οχημάτων, η Δημοτική αρχή συνεχίζει να απαξιώνει το Τμήμα.  

Συνεχίζεται η αδιαφορία του Δήμου σχετικά με τον εξοπλισμό σε εργαλεία και ανταλλακτικά. Και παρά τις εκκλήσεις των Σωματείων των εργαζομένων να αναληφθεί  από τους ίδιους  η Α΄θμια και Β΄θμια συντήρηση, το συνεργείο επισκευής οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας παραμένει υποστελεχωμένο.

Δεν έχει υπάρξει ως σήμερα κάποια εξέλιξη σχετικά με την αξιοποίηση από τον Δήμο Αθηναίων του συνεργείου της Ζοφριάς σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής. Το συνεργείο της Ζοφριάς είχε κατασκευαστεί την περίοδο των Ολυμπιακών αγώνων και είχε κοστίσει στο Ελληνικό Δημόσιο 1.000.000 ευρώ.

Επίσης απαράδεκτη παραμένει η αδιαφορία του Δήμου σχετικά με τη μη υλοποίηση του όρου της σύμβασης με την εταιρεία Leasing που προέβλεπε την εκπαίδευση εργαζομένων του Δήμου ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες συντήρησης των οχημάτων που περιήλθαν στην κυριότητα του Δήμου με τη λήξη της σύμβασης.

Τέλος υπάρχουν καταγγελίες εργαζομένων ότι η διαδικασία παραλαβής των οχημάτων leasing ήταν πλημμελής, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά τα οχήματα να παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες, με τα απορριμματοφόρα να βρίσκονται σε κακή κατάσταση.  

Η δημοτική αρχή θα μας απαντήσει σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

Για τα αιτήματα του Πανεθνικού Συλλόγου τυφλών αναπήρων & ατόμων με νοητική στέρηση και ειδικές ανάγκες, μικροπωλητών και περιπτεριούχων, «Η Νέα Αλληλεγγύη»:

Σύμφωνα και με το υπόμνημα του συλλόγου, τα μέλη του αντιμετωπίζουν τα εξής προβλήματα:

  1. Εξοντωτικά πρόστιμα που προκύπτουν από παραβάσεις που δεν γίνονται σκόπιμα, αλλά προκύπτουν από τον τρόπο που καθορίζεται η λειτουργία των αδειών.
  2. Η οριοθέτηση και η επιλογή των χώρων σύμφωνα με τις άδειες, πολλές φορές δεν είναι βιώσιμη και δεν ανταποδίδει. Άρα πρέπει να ερευνηθεί το ενδεχόμενο αλλαγής ή μετακίνησης θέσεων.
  3. Συμμετοχή με προτάσεις στην αλλαγή θέσεων αλλά και συμμετοχή στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων σύμφωνα με το σχετικό Νόμο.

Προτείνουμε λοιπόν να ελεγχθεί το αίτημα του συλλόγου.

Προτάθηκε η σύσκεψη με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Για τον πεζόδρομο που βρίσκεται το «σπίτι του Ηθοποιού»:

Θέτουμε θέμα σχετικά με τον πεζόδρομο στην οδό Παναθηναίων όπου βρίσκεται το «σπίτι του Ηθοποιού». Στην αρχή του πεζοδρόμου έχει μονίμως παρκαρισμένα αυτοκίνητα τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση στους πεζούς αλλά και σε ασθενοφόρο ή σε πυροσβεστικό όχημα σε περίπτωση που υπάρξει έκτακτη ανάγκη. Παρατηρούνται προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της νύχτας και γίνονται φασαρίες. Επίσης κάτοικοι αναφέρουν ότι η καθαριότητα στον πεζόδρομο γίνεται αραιά παρότι συχνά καλούν την υπηρεσία καθαριότητας καθώς προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά του όμορου σχολείου από σύριγγες και σκουπίδια.

Παρακαλούμε να πράξετε τα δέοντα ώστε να διευκολύνουμε την ζωή των κατοίκων. Καταθέτουμε στα πρακτικά και σχετικό υπόμνημα που συνέταξαν οι κάτοικοι.

logoAP-640-x-476

Η «Ανοιχτή Πόλη» στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων 10/9/2015

Η «Ανοιχτή Πόλη» στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων 10/9/2015

Για τις προσφυγικές ροές στο κέντρο της πόλης:

Τις τελευταίες εβδομάδες, ένα πρωτοφανές κύμα προσφύγων διοχετεύεται από τα νησιά στην Αθήνα – και σε κάποιες κεντρικές περιοχές του Δήμου – ιδιαίτερα γύρω από την πλατεία Βικτωρίας.

Γνωρίζουμε πλέον ότι η παραμονή αυτών των ανθρώπων στο κέντρο διαρκεί ελάχιστες μέρες, καθώς στόχος των προσφύγων είναι να φτάσουν στα σύνορα της χώρας με κατεύθυνση την κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

Οι πρόσφυγες αυτοί είτε πάνε στο Κέντρο Ανοιχτής Φιλοξενίας του Ελαιώνα, είτε καταφέρνουν να φύγουν, η εισροή είναι πολύ μεγάλη και η πλατεία είναι πάντα γεμάτη κόσμο. Αυτό προφανώς επιβαρύνει την περιοχή και τους κατοίκους της, που όμως δείχνουν αξιέπαινη αλληλεγγύη και φιλοξενία. Σε αυτή την έκτακτη κατάσταση – που θα διαρκέσει ίσως για κάποιο διάστημα- το κράτος και η αυτοδιοίκηση πρέπει να αντιδράσουν με ανθρωπιά και αποτελεσματικότητα. Εξασφαλίζοντας χώρους ανοιχτής φιλοξενίας, προσβάσιμους από συγκοινωνίες, με καλές συνθήκες για μεγάλο αριθμό προσφύγων που αναμένεται. Αξιοποιώντας οικονομικά τα κονδύλια και με συνεργασία των διαφόρων επιπέδων διοίκησης.

Μέχρι τότε οι κάτοικοι της Αθήνας, και ιδιαίτερα των γειτονιών που επιβαρύνονται, ας δείξουμε αλληλεγγύη και κατανόηση σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν να ξεφύγουν από το θάνατο και να βρουν ένα μέλλον.

 

Για την Αγορά της Κυψέλης:

Ενημερωθήκαμε ότι λείπουν από τους τοίχους τις Αγοράς τα δυο σφυροδρέπανα που ζωγραφίστηκαν εκεί τον Νοέμβριο του 1944. Τα σφυροδρέπανα είχαν συντηρηθεί πριν μερικά χρόνια με πρωτοβουλία των κατοίκων, από τον Δημήτρη Μαργαριτό, γιο του Αναστάσιου Μαργαριτού, του πιο γνωστού συντηρητή στην Ελλάδα. Η συντήρηση των δύο ευρημάτων έγινε με αυστηρά επιστημονικό τρόπο. Την περίοδο αυτή γίνεται η ανακατασκευή της Αγοράς της Κυψέλης, οπότε ρωτάμε αν τα σφυροδρέπανα αποσπάστηκαν και διασώθηκαν από ειδικούς ή καταστράφηκαν.

Μας ενημέρωσαν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ώστε να αποσπαστούν σωστά τα σφυροδρέπανα και να μην καταστραφούν από τις υπόλοιπες εργασίες. Ενώ πρόκειται να επανατοποθετηθούν μετά το πέρας των εργασιών.

Η «Ανοιχτή Πόλη» στο Δημοτικό Συμβούλιο 31/8/2015

Η «Ανοιχτή Πόλη» στο Δημοτικό Συμβούλιο 31/8/2015

Για το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα:

Το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίστηκε από την εξαιρετική ένταση των προσφυγικών ροών. Σε αντίθεση με τη μικροπολιτική ερμηνεία όσων επενδύουν ψηφοθηρικά στην ξενοφοβία, το φαινόμενο αυτό δεν αφορά ειδικά τη χώρα μας. Αφορά συνολικά τη Μεσόγειο και, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, συγκεντρώνεται κυρίως στην Ιταλία και την Ελλάδα. Τα ελληνικά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο σε μεγάλο βαθμό επειδή οι εμπνευστές των πολιτικών αποτροπής σφράγισαν με φράχτη τη χερσαία δυνατότητα εισόδου μέσω Έβρου. Το αποτέλεσμα, όπως είναι φανερό, δεν ήταν η αποτροπή αλλά ο κίνδυνος και οι πνιγμοί όλων εκείνων, ενηλίκων και παιδιών, που ως πρόσφυγες πολέμου δεν έχουν άλλη επιλογή. Αυτή ακριβώς η προκρούστεια και αναποτελεσματική επιλογή επιβάρυνε ακραία τα νησιά και το σύνολο της ενδοχώρας και έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, δημιουργώντας πολύ μεγαλύτερα προβλήματα απ’ αυτά που υποτίθεται πως θα έλυνε.

Με τη βαθιά πεποίθηση πως, ασχέτως πολιτικής τοποθέτησης, οι περισσότεροι νιώθουν σε ανθρώπινο επίπεδο τα ίδια όταν βλέπουν τις εικόνες ανείπωτης καταστροφής στη Συρία ή άλλες εμπόλεμες περιοχές, θλιβόμαστε βαθύτατα όταν, σε αυτή την ακραία συνθήκη, συνεχίζουν να ακούγονται από εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας απόψεις και προτάσεις ξενοφοβικές, παρωχημένες, απολύτως αδιέξοδες. Το μέγεθος του προσφυγικού ρεύματος θρυμματίζει κάθε φαντασίωση ότι με πολιτικές αποτροπής, χώρους εγκλεισμού και καταστολή θα μπορούσε κανείς να αποτρέψει το οτιδήποτε. Χωρίς καν να προσμετρήσουμε το ανθρώπινο κόστος τέτοιων λογικών. Αυτός ο απόλυτος κυνισμός, σε τελική ανάλυση, αποτελεί συνέχιση του πόλεμου κατά αμάχων από την άλλη πλευρά των συνόρων, κάτι για το οποίο συχνά έχουμε καταγγείλει την κυβέρνηση Ερντογάν.

Ακόμη και η Γερμανία της ομογάλακτης της ΝΔ καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, σε μια πρώτη αντίδραση, αντιλαμβανόμενη το έκτακτο της στιγμής, ανέστειλε την εφαρμογή της συνθήκης του Δουβλίνο ΙΙ – ασχέτως αν στη συνέχεια ανέστειλε και την εφαρμογή της συνθήκης Σένγκεν, κλείνοντας στην ουσία τα σύνορα της Γερμανίας με την Αυστρία. Παρ’ όλα αυτά, αποδεικνύεται εδώ ότι μια πρόταση που έχουμε επανειλημμένα κάνει στο παρελθόν εμείς και άλλοι, είναι και ρεαλιστική και αναγκαία. Πρέπει οι πρόσφυγες και οι οικογένειες τους να έχουν την δυνατότητα να ξεφύγουν νόμιμα από τον πόλεμο. Πώς να το κάνουμε, η δυνατότητα αυτή είναι ανθρώπινη υποχρέωση όλων μας να την παρέχουμε για να μη γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα. Σε ένα έγκλημα που φέρει έτσι κι αλλιώς και τη σφραγίδα της Δύσης, καθώς ο μακροχρόνιος πόλεμος στην Συρία αποτελεί προϊόν και εμπλοκής αλλά και αδιαφορίας, τόσο της Δύσης γενικά, όσο και της Ευρώπης ειδικότερα.

Ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος στη χώρα μας, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς γιατί αυτό θα μας βοηθήσει για το μέλλον. Το πρωτοφανές αυτό προσφυγικό κύμα έδειξε ότι οι πολιτικές αποτροπής που εφαρμόζονταν τόσα χρόνια άφησαν τη χώρα απροετοίμαστη και στο πιο στοιχειώδες επίπεδο για την υποδοχή προσφύγων, εάν και όποτε αυτό θα ήταν αναγκαίο. Μια νέα κυβέρνηση, η οποία παραλαμβάνει μόνο φράχτες και άθλιους χώρους κράτησης δεν έχει τίποτα στα χέρια της για να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες. Αυτό μαζί με την οικονομική κρίση διογκώνει ένα πρόβλημα που λόγω της άμεσης αποχώρησης των προσφύγων προς την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι απολύτως διαχειρίσιμο. Το ανοιχτό κέντρο τράνζιτ φιλοξενίας που δημιουργήθηκε στον Ελαιώνα είναι ένα εξαιρετικά θετικό παράδειγμα για το πώς η ύπαρξη τέτοιων χώρων θα μπορούσε να βοηθήσει και τους πρόσφυγες και τους Έλληνες απαλύνοντας τις δραματικές συνέπειες της μαζικής μετακίνησης.

Εδώ πρέπει να πιστώσουμε ότι ο Δήμος της Αθήνας ήταν από τους λίγους δήμους που συνέδραμαν στην κατάσταση με τη συμμετοχή στη δημιουργία του κέντρου στον Ελαιώνα. Εξίσου οφείλουμε όλοι να εξάρουμε την προσφορά σε όλη την Ελλάδα αλληλέγγυων πολιτών, κοινωνικών ιατρείων, ομάδων και οργανώσεων, αλλά και χιλιάδων πολιτών που προσέφεραν αυθόρμητα από το υστέρημά τους και που χωρίς όλους αυτούς η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη. Μας κάνει περήφανους και περήφανες που γνωρίζουμε ότι χιλιάδες πρόσφυγες που πέρασαν από τη χώρα μας ευχαρίστησαν από καρδιάς τους πολίτες για την αλληλεγγύη τους και θα συνεχίσουν τη ζωή τους κρατώντας αυτήν τη μνήμη από τον τόπο μας. Θα ευχόμασταν κράτος και αυτοδιοίκηση να άνηκαν σε αυτήν τη θετική μνήμη αλλά, δυστυχώς, οι οργανωμένοι θεσμοί με διαφορές στην ένταση της ευθύνης, βρέθηκαν και πάλι πίσω από την κοινωνία.

Καλούμε τον Δήμο της Αθήνας να διατηρήσει τον ανοιχτό χώρο φιλοξενίας, να εμπλακεί και να τον οργανώσει ακόμα καλύτερα, ώστε η πόλη μας, μια πόλη 5 εκατ. κατοίκων να μπορεί να φιλοξενήσει έστω έναν ελάχιστο αριθμό ανθρώπων. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα από τα ελάχιστα που μπορούμε να κάνουμε και ένα κέρδος που μας τιμά και πρέπει να μείνει.

Στο δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για το προσφυγικό ζήτημα και για το ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας στον Ελαιώνα. Δεν έλειψαν βέβαια οι δεξιές και ακροδεξιές κορώνες σχετικά με το ζήτημα, από εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και της Χρυσής Αυγής.

 

Για τις Ανώνυμες εταιρίες του Δήμου Αθηναίων:

Όπως είναι γνωστό, τον προηγούμενο μήνα ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποιήσεως των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών που πλειοψηφών μέτοχος είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Δεδομένου ότι στις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών αυτών παρίστανται μόνο ένας εκπρόσωπος από τον μέτοχο Δήμο Αθηναίων (ενώ θα μπορούσαν να είναι έως 3) για καλύτερη ενημέρωση ζητάμε μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ενημερωθούμε εγγράφως από τους Προέδρους των Δ.Σ. των εταιρειών μας και έως την 30η/9/2015 για τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Πόσο αριθμητικά προσωπικό υπηρετεί σήμερα ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και σύμβαση εργασίας (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) και πότε προσλήφθηκε ανά εταιρεία.
  2. Αν υπάρχουν ισχύουσες σήμερα συμβάσεις έργου ή/και υπηρεσιών με τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, λογιστικής υποστήριξης, service εξοπλισμού κτλ. και ποιο το ετήσιο συμβατικό κόστος για κάθε σύμβαση.
  3. Ποιες οι καταβαλλόμενες σήμερα αμοιβές και αποζημιώσεις σε μέλη του Δ.Σ. και για ποια αιτία χορηγούνται κατά την έννοια του άρθρου 24 του ΚΝ 2190/1920 «Περί Α.Ε.»
  4. Αν, από εφαρμογής του Ν 3463/2006 (χρήσεις 2007 έως 2015), έχουν παρουσιάσει είτε τρείς (3) συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις, είτε στην ίδια περίοδο τα ίδια κεφάλαια τους έχουν γίνει 3 τουλάχιστον φορές κατώτερα του 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου (παρ. 8 αρθ. 265 Ν 3463/2006) και, αν ναι, γιατί δεν οδηγήθηκαν σε υποχρεωτική λύση;

Απαντήσεις για τα παραπάνω θα λάβουμε γραπτώς.

 

Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς:

Γνωρίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι επανεγγραφές των νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται με τις νέες έγγραφες. Αν έχει διευθετηθεί το θέμα των νέων συμβάσεων των βρεφονηπιοκόμων. Και αν έχουν τελειώσει οι διαδικασίες των διαγωνισμών των τροφίμων, των φαρμάκων και των ειδών καθαριότητας.

Ενημερωθήκαμε ότι εκδόθηκε η απόφαση που εξαιρεί τις προσλήψεις συμβασιούχων βρεφονηπιοκόμων, απλά όπως κάθε χρονιά υπήρξε καθυστέρηση. Πρόκειται να γίνουν 365 προσλήψεις κυρίως συμβασιούχων (13 μονίμων), ώστε να καλυφθούν τα «χοντρά» κενά και να λειτουργήσουν τα νέα τμήματα.

 

Για τις κοινωνικές κατοικίες του δήμου Αθηναίων:

Ζητούμε να συζητηθεί και να εντοπιστούν οι αλλαγές που χρειάζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του «Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας». Στον κανονισμό, ορίζεται η διάρκεια φιλοξενίας στους έξι μήνες, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. Θεωρούμε όμως απαράδεκτο, οικογένειες που δεν έχουν καταφέρει τα μέλη τους να εργαστούν ώστε να γίνει η επανένταξή τους ομαλά, να βρεθούν στο δρόμο χωρίς καμία πρόβλεψη.

Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας χρειάζεται όντως αλλαγές, που πρόκειται σύντομα να συζητηθούν στην αρμόδια επιτροπή. Τέλος, μας διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται, ακόμα και μετά τη λήξη του 12μήνου, να δοθεί καμία εντολή για  έξωση.

Η «Ανοιχτή Πόλη» στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων 11/6/2015

Η «Ανοιχτή Πόλη» στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων 11/6/2015

 

Σειρά ζητημάτων  έθεσε εκτός ημερησίας διάταξης η Ανοιχτή Πόλη στη 16η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔlogoAP-640-x-476ήμου Αθηναίων.  Αποκαλυπτικές και οι απαντήσεις που λάβαμε.

Η παρέμβασή μας ξεκίνησε με το ζήτημα της χορηγία στον 9.84, από  τη  γνωστή και μη εξαιρετέα  εταιρία «Ελληνικός Χρυσός», που δραστηριοποιείται καταστρέφοντας τις Σκουριές. Στην τοποθέτησή μας τονίσαμε ότι ο Δήμος της Αθήνας και ο δημοτικός σταθμός που πληρώνουν οι δημότες, δεν πρέπει να εμπλακεί σε μεθοδεύσεις συμφερόντων και να θέσει υπό κηδεμονία την αντικειμενικότητα που θα έπρεπε να έχει. Είναι γνωστή, άλλωστε, η προσπάθεια της εταιρείας να χειραγωγήσει την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού, μέσω χορηγιών και διαφημίσεων. Επιπλέον, είναι γνωστός κι ο αγώνας των κατοίκων της Χαλκιδικής για τη σωτηρία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο σταθμός θα έπρεπε να στέκεται πρώτα και κύρια στο πλευρό των πολιτών που αγωνίζονται.

Η απάντηση ήρθε αμέσως από το Δήμαρχο κ. Καμίνη, ο οποίος υποστήριξε τη χορηγία κατηγορώντας μας για «απόπειρα φίμωσης» του Σταθμού!

Πρόσθεσε δε, ότι ο Δήμος δε μπορεί να εξετάζει ποια εταιρία είναι αρεστή στην κοινωνία και τους πολίτες και ποια όχι (!), και πρόσθεσε κυνικά ότι από τη στιγμή που ο σταθμός πληρώνεται δεν έχει να εξετάσει τίποτα παραπάνω, στηρίζοντας απόλυτα την επιλογή της Διοίκησης του 9.84.

Στη συνέχεια, ζητήσαμε ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματος που υπεβλήθη από τον ΚΥΑΔΑ (Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων) στις 19/3/2015 σχετικά με  τις ελλείψεις προσωπικού.

Το Δ.Σ. του ΚΥΑΔΑ μεταξύ άλλων ανασύστησε 61 θέσεις, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του και την έλλειψη προσωπικού, θέμα το οποίο αναμέναμε να μπει εντός  ημερησίας διάταξης, προκειμένου να πάρει την έγκριση του Δ.Σ. και να αρχίσει να υλοποιείται.

Οι  απαντήσεις που λάβαμε εδώ ήταν δύο:

Η πρώτη, και πιο ήπια, από την Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παπαχελά, η οποία απάντησε ότι εξετάζει το ζήτημα από πλευράς νομιμότητας, εάν δηλ. ο ΚΥΑΔΑ έχει την αρμοδιότητα να ανασυστήσει αυτές τις 61 οργανικές θέσεις.

Η δεύτερη, ήρθε αμέσως  μετά από τον ίδιο τον κ. Καμίνη, όπου αποκάλυψε τις πραγματικούς σκοπούς της Διοίκησης: επεσήμανε ότι είναι απαράδεκτο να έρχονται αιτήματα για προσλήψεις, σε μια εποχή που ο Δήμος έχει άδεια ταμεία, και ότι ο μόνος αρωγός στη μάχη κατά της ανεργίας είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Εδώ, από τη μεριά μας, απλά  υπενθυμίζουμε την πρόσφατη αδικαιολόγητη μείωση του προϋπολογισμού του ΚΥΑΔΑ κατά 500.000 €, καθώς και τη συστηματική συρρίκνωση και αποψίλωση των υπηρεσιών  του ΚΥΑΔΑ, υπέρ ιδιωτικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ.

Επιπλέον, η Ανοιχτή Πόλη στο Δ.Σ. έθεσε το θέμα Φιλοπάππου, και της πρόσφατης  απόφασης του ΣΤΕ, που  αλλάζει τα δεδομένα για τον λόφο, καθώς ανατρέπει την παλαιότερη υπουργική απόφαση, που κήρυττε τον λόφο οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο, που σήμαινε  ωράριο και εισιτήριο για την επίσκεψη. Με την απόφαση του, το ΣΤΕ χαρακτηρίζει τον χώρο εκτός από αρχαιολογικό και ως χώρο πρασίνου και αναψυχής για τους πολίτες.

Τα νέα δεδομένα μεταβάλλουν το ρόλο του Δήμου και του επιτρέπουν να μεριμνήσει για την αναβάθμιση του πρασίνου. Ο Δήμος οφείλει να χαράξει τη δική του πολιτική για το πράσινο και να σταματήσει να ακολουθεί πλέον τις αποφάσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που ζητούν, μεταξύ άλλων, και κοπή δέντρων στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι παράτυπες και επιπλέον θα έπρεπε να βρίσκονται στον αντίποδα της πολιτικής του Δήμου.

Επίσης, ενημερώσαμε το σώμα ότι η εταιρία Vinci, η οποία παράνομα έχει καταπατήσει χώρο πρασίνου στην 4η κοινότητα και που πρόσφατα προσέφυγε δικαστικά ώστε να ακυρωθούν τα πρόστιμα που θα έπρεπε να καταβάλει μετα την καταπάτηση, έχασε. Τώρα πλέον χρειάζεται η πολιτική απόφαση, ώστε να μετατραπεί ο χώρος, σε χώρο πρασίνου αφού απομακρυνθούν τα κοντέινερ και η τσιμεντένια πλάκα.
Επιπροσθέτως, θέσαμε το ζήτημα του ΣΕΔΑ, ο οποίος προσέφυγε κατά της πρόσφατης απόφασης του Δ.Σ. του δήμου Αθηναίων, που αφορά στην ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία της φύλαξης κτιρίων του δήμου.Επισημάναμε ότι η Ανοιχτή Πόλη ταυτίζεται με το σκεπτικό της προσφυγής που θεωρεί καταχρηστική την απόφαση, και αντιτίθεται στη de facto ιδιωτικοποίηση μέρους των υπηρεσιών του Δήμου, προωθώντας τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και επιβαρύνοντάς τον με επιπλέον έξοδα.

Επισημάναμε επίσης,  ότι λείπει από την ημερήσια, το θέμα του μητροπολιτικού πάρκου Γουδή, κάτι  το οποίο επανειλημμένα έχουμε ζητήσει, ώστε να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε για το κατά ποσό έχουν προχωρήσει οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε παλαιότερο συμβούλιο. Δε πήραμε απάντηση.

Επαναφέραμε το θέμα της δημοτικής αστυνομίας η οποία επανασυστήνεται και για την οποία το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει συζητήσει ακόμη για τις αρμοδιότητες που θα της ανατεθούν.

Ξαναθέσαμε, επίσης, το αίτημα μας να τοποθετηθεί τιμητική πλακέτα στο κτήριο της οδού Ξενοφώντος 7 όπου στεγάστηκε το πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο του αρμένιου ζωγράφου Μπαχαριάν.

Τέλος, ζητήσαμε από τη Διοίκηση του Δήμου να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Ανακύκλωσης.